นางณหฤทัย สิทธิจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พ่อโคตรนางสาวสุปราณี ภูมิมิตรและนักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา เข้าร่วมรับโล่รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งข้นการประกวดสื่อวิดีโอ “อย น้อยวัยใส ใส่ใจอุ่านฉลากโภชนาการ”

นักเรียนโรงเรียนศรีวิลวิทยาได้เข้าร่วมประกวดวงดนตรีสตริง ประจำปี 2566วันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข่งข้นช่วยกันพัฒนาใผ่หาสันติ” และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยเทศบาลนครอุดรธานี

นายปราโมทย์ ดำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิโลวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวโลวิทยาร่วมพิธีเปิดกิจการมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONEโดยได้รับเกียรติจากนายวรวุฒิ จันทร์สว่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยาได้เข้าร่วมอบรม การใช้งานสื่อการเรียนรู้ตาม “โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยสภาพแวดล้อมเสมือนจริง