ผู้มีสิทธิ์สมัครเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา(กรณีพิเศษ)