ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา (กรณีพิเศษ)