กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยาได้เข้าร่วมอบรม การใช้งานสื่อการเรียนรู้ตาม “โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยสภาพแวดล้อมเสมือนจริง