สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของโรงเรียน : เทียนคู่หนังสือบนฐานดอกบัว

อักษรย่อของโรงเรียน : ศ.ว.

ปรัชญาของสถานศึกษา : โรงเรียนคือบ้าน วิชาการคือชีวิต

คติพจน์ : ปัญฺญาวธเนนเสยฺโย : ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : แต่งกายดี สุภาพอ่อนน้อม ใฝ่คุณธรรมพัฒนาตน

อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ ทักทายกัน แต่งกายดี มีคุณธรรม

ต้นไม้สัญลักษณ์ของโรงเรียน : ต้นประดู่

สีประจำโรงเรียน : เหลือง – น้ำเงิน