ผู้บริหาร

นายอาทิตย์ อัมไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิจิตร พรมกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายบันลือ พลพันธ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางณหฤทัย สิทธิจักร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล