ผู้บริหาร

นายอาทิตย์ อัมไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิจิตร พรมกุล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายบันลือ พลพันธ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางณหฤทัย สิทธิจักร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางจันทร์ทิพย์ อินธิกาย
รักษาการรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป