ประวัติความเป็นมา

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียน ศรีวิไลวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนโดยคำสั่งกรมสามัญศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2519 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน คือ นายวุฒิสาร พุทธวงษ์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ระดับ 5 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 – 2529

ใน ระยะเริ่มแรกของการเปิดทำการสอน สภาตำบลชุมภูพรและตำบลศรีวิไล ได้มอบที่ดินจำนวน 66 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา และอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียนให้แก่ทางโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านแรงงานและงบประมาณจากประชาชนในท้อง ถิ่นและจากกรมสามัญศึกษาตลอดมา

ปีการศึกษา 2526-2529 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทรุ่นที่ 1 (มพช.)

ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (คอมต.สศ.)

ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส.) รุ่นที่ 3

ปีการศึกษา 2535-2539 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) รุ่นที่ 1

ในระหว่างปีการศึกษา 2530- 2535 นายประหยัด พันธุระ เป็นผู้บริหารโรงเรียนดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7

ปีการศึกษา 2533 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2535-2542 นายอนันต์ สุวรรณรินทร์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ระดับ 8

ปีการศึกษา 2542-2552 นายปรีชา ตึงตระกูล เป็นผู้บริหารโรงเรียนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ได้รับการคัดเลือกจากชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอศรีวิไล ให้เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในการปฏิรูปการศึกษา และได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรและประสานงานร่วมมือกับชุมชนเพื่อระดมทรัพยากรมาพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ซึ่งผลการประเมิน โรงเรียนได้รับการประเมิน ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไขและได้รับความชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆในการดำเนิน กิจกรรมของโรงเรียน ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันตามแนวพระราชดำริแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ปีการศึกษา 2553-2558 นายมงคล พระนคร เป็นผู้บริหารโรงเรียน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขในด้านต่างๆ ให้มีความเจริญรุดหน้าไปตามลำดับ โดยมีความสอดคล้องและสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตลอดมา

ปีการศึกษา 2554 ได้รับการประเมินให้เป็น โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ปีการศึกษา 2558  นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา 2561  ถึงปัจจุบัน นายปราโมทย์  คำเพชรดี  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา  อันดับ คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ