รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา(กรณีพิเศษ)