นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

7-172x230

น.ส.สุนันทา ไชยปัญหา
วิชาเอก นาฎศิลป์

4-172x230

น.ส.ณัฐธิดา สุวรรณไตร
วิชาเอก นาฎศิลป์

6-172x230

น.ส.นิรัชพร พรมวงศ์
วิชาเอก วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

3-172x230

น.ส.ณัฐชยา นามวงศ์
วิชาเอก วิทยาศาสตร์

2-172x230

นายไกรษร สีบุญลาด
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ-172x230

นายเกรียงไกร อุปชัย
วิชาเอก วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

1-172x230

นายธวัชชัย แสนสุด
วิชาเอก วิทยาศาสตร์