กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายอัณญาพล ไขทอง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ

43-4_001-scaled-172x230

นายสมภพ  มูลมี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

78-1_001-scaled-172x230

นายจรัล  รวมธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

92-2_001-scaled-172x230-1

น.ส.ศุภลักษณ์  นิยมพงษ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

2021.5.29_๒๑๐๕๒๙_4-172x230

น.ส.ณัฐธิดา สุระเสนา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

60-2_001-scaled-172x230

นายจักรกฤษณ์ ยางธิสาร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

52-2_001-scaled-172x230

นายวิทยา  ปึวันนา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

35-2_001-scaled-172x230

นายสุนทร  อิสาน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

5-1_001-scaled-172x230

นางมนัสชนก  อภัยโคตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

26-2_001-1-scaled-172x230

น.ส.วรรณภา  ประทุมตา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

1-2_001-scaled-172x230

น.ส.ปิยวรรณ  รังคะราช
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

18-2_001-scaled-172x230

นายวีระยุทธ  บาลจบ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

2021.5.29_๒๑๐๕๒๙_1-172x230

น.ส.อรอนงค์ เลิศไกร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

111-2_001-1-scaled-172x230-1

นายไพศาล แพนสมบัติ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ