กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7-1-227x300

นางสาวบุญจันทร์ ประดับศรี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

30-3_001-scaled-172x230

น.ส.ทิพวัลย์  ศรีบุลม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

4-1_001-scaled-172x230

น.ส. จิราภา  ยวนชื่น
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

43-1_001-scaled-172x230

น.ส.ไข่มุก  มูลมี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

118-1_001-scaled-172x230

นายพูลศิลป์  บุญลาด
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

55

นายสุรศักดิ์ พ่อโคตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

62_001-scaled-172x230-1

น.ส.สุรนุช  ประชุมชน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

21-2_001-scaled-172x230

น.ส.กาญจนา ศรีโสภา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

38-2-scaled-172x230

น.ส.อุมาพร  ศรีสมชัย
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

94-2_001-scaled-172x230-1

น.ส.มานิตา วุฒิสาร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

34-2_001-scaled-172x230

น.ส.สวรี ศรีโยวงค์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

46-2_001-scaled-172x230

น.ส.พิมพ์ชนก เสนานาม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

89-2_001-scaled-172x230

น.ส.กาญจนา เนื่องราชา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

117-2_001-scaled-172x230

นายพุทธิทรง บุญทวี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

27-2_001-scaled-172x230

น.ส.ธันย์ชนก โพธิราช
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

80_001-scaled-172x230

นายไวทย์ทัพพ์ จิตรเจริญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

83-1-scaled-172x230

น.ส.กรรณิกา กุณรักษ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

2-1_001-scaled-172x230

น.ส.สินจัย มีแสง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

399822569_872242000920957_196137574003222363_n copy

นายจุมพล กมลธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

49-2_001-scaled-172x230

นายศุภชัย ยินไธสง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

14-2_001-scaled-172x230

นายสิทธิโชค อุปพงษ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

1141_001-scaled-172x230

นายธรรมรักษ์ เทศารินทร์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1