กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

40-2_001-scaled-172x230

น.ส.ณัฐกฤตา  สายเนตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

2021.5.29_๒๑๐๕๒๙_6-172x230

นางสุรณี  ติดมา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

น.ส.ศรัญญา อาจโยธา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

2021.5.29_๒๑๐๕๒๙_5-172x230

น.ส.จุฑามาศ สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

112-2_001-scaled-172x230

นางวงเดือน  คนเพียร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

19-2_001-scaled-172x230

น.ส.สุกัญญา ดงเจริญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

45-1_001-scaled-172x230

น.ส.สุจิตตรา  สนสุนัน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

113-1_001-scaled-172x230

น.ส.ณัฐสุดา ยาวะระ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

98-2_001-scaled-172x230

นางสาวนุจนาฎ พลสันต์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

61-2_001-scaled-172x230

นายศุภกร  ขวัญมา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

105-2_001-scaled-172x230

น.ส.วิชุดา  ภาวงศ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

44-2_001-scaled-172x230

น.ส.กาญจน์หทัย  บับภีร์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

107-2_001-scaled-172x230

น.ส.จิราภรณ์  สมนึก
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

20_001-scaled-172x230

น.ส.ธิดารัตน์  กุลพันธ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

54-2_001-scaled-172x230

นายกฤษณะ  ถาบุตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

00-scaled-172x230

นางสาวณฐพร เรืองธรรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

116-2-scaled-172x230

น.ส.ชลิดา  เศษมี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

00-scaled-172x230

น.ส.ปรีญานันท์ บัวจันทร์
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน

00-scaled-172x230

น.ส.ศานันทินี พันภักดี
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน

00-scaled-172x230

Miss Queenie Rhapsody Cabingas Ecuasion
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน