กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

101-2-224x300

น.ส.นิรมล  เตชณัชถิรกุล
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสังคม  คนเพียร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

55_001-scaled-172x230

นางขวัญเรือน  กมลธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

17-2_001-scaled-172x230

น.ส.สุชญา  พรใส
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

99-1_001-scaled-172x230

น.ส.รัตติกาล  การุญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

37_001-scaled-172x230

น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์บุญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

เอ-scaled-172x230

นางสาวนุจรี กมลธรรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

24-2_001-scaled-172x230

น.ส.นิตยา  พิมพ์ศักดิ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

00-scaled-172x230

นางสาวเทียนนรี เกษานุช
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

399822569_872242000920957_196137574003222363_n

น.ส.นุชาดา ทันโหศักดิ์
ตำแหน่ง ครูปฏิบัตรการสอน