กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายไพริน  เสียระหัง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

15-2_001-scaled-172x230

น.ส.อรฤดี หอมสมบัติ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

472_001-scaled-172x230

นางมณีวรรณ  วิภาวิน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

16-1_001-scaled-172x230

นางจันทร์ทิพย์ อินธิกาย
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

2021.5.29_๒๑๐๕๒๙_7-172x230

น.ส.มณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

25-2_001-scaled-172x230

น.ส.สุปราณี  ภูมิมิตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

119-2_001-scaled-172x230

น.ส.กนิษฐา สุพร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

87-1_001-scaled-172x230

นายศักดิ์ศรี พลเยี่ยม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

2021.5.29_๒๑๐๕๒๙_2-172x230

น.ส.ทัศวัณย์ กงบุราณ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

88-1_001-scaled-172x230

นายกีรติ  ไพรสณฑ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

10-2_001-scaled-172x230

นายบุรินทร์  ขามพิทักษ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

81-1_001-scaled-172x230

นายบุญชู  บุตรทีจักร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

2021.5.29_๒๑๐๕๒๙_8-172x230

นายสุขวิช  จิตรจักร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1