กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

น.ส.อภิสรา มุ่งมาตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระ

63-1_001-scaled-172x230

นางเพ็ญแข เพชรฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

12-2_001-scaled-172x230

นางสาวอรุณี คงเกษม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

84-2_001-scaled-172x230

น.ส.สายฝน  ผาทอง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

ครูเก่ง-scaled-172x230

นายธนาวุฒิ วงศ์อามาตย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย