กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

น.ส.อภิสรา มุ่งมาตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ

63-1_001-scaled-172x230

นางเพ็ญแข เพชรฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

12-2_001-scaled-172x230

นางสาวอรุณี คงเกษม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

84-2_001-scaled-172x230

น.ส.สายฝน  ผาทอง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

ครูเก่ง-scaled-172x230

นายธนาวุฒิ วงศ์อามาตย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย