กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

น.ส.วิชุดา หมื่นรักษา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระ

106-2_001

น.ส.นงนุช ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

115-1_001

นายเฉลิมชัย  อินธิจันทร์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

29-2_001

นางสาวสุภควันต์​ รูป​คม​
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

มาก

นายอรุณชัย มูลเหลา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย