กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปัณณิศา ไชยลือชา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

40-2_001

น.ส.ณัฐกฤตา  สายเนตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

2021.5.29_๒๑๐๕๒๙_6

นางสุรณี  ติดมา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

57-2_001

น.ส.ศรัญญา อาจโยธา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

2021.5.29_๒๑๐๕๒๙_5

น.ส.จุฑามาศ สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

112-2_001

นางวงเดือน  คนเพียร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

19-2_001

น.ส.สุกัญญา ดงเจริญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

45-1_001

น.ส.สุจิตตรา  สนสุนัน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

113-1_001

น.ส.ณัฐสุดา ยาวะระ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

105-2_001

น.ส.วิชุดา  ภาวงศ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

98-2_001

นางสาวนุจนาฎ พลสันต์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

61-2_001

นายศุภกร  ขวัญมา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

44-2_001

น.ส.กาญจน์หทัย  บับภีร์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

107-2_001

น.ส.จิราภรณ์  สมนึก
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

20_001

น.ส.ธิดารัตน์  กุลพันธ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

54-2_001

นายกฤษณะ  ถาบุตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

116-2

น.ส.ชลิดา  เศษมี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

00

น.ส.ปรีญานันท์ บัวจันทร์ 
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน

00

น.ส.ศานันทินี พันภักดี
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน

00

Miss Queenie Rhapsody Cabingas Ecuasion
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน