กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวบุญจันทร์ ประดับศรี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

30-3_001

น.ส.ทิพวัลย์  ศรีบุลม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

642

นางอรทัย  ลำพุทธา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

4-1_001

น.ส. จิราภา  ยวนชื่น
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

43-1_001

น.ส.ไข่มุก  มูลมี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

118-1_001

นายพูลศิลป์  บุญลาด
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

62_001-scaled-172x230

น.ส.สุรนุช  ประชุมชน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

55+

นายสุรศักดิ์ พ่อโคตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

21-2_001

น.ส.กาญจนา ศรีโสภา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

38-2

น.ส.อุมาพร  ศรีสมชัย
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

39-2_001

น.ส.แพรวนภา  องอาจ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

34-2_001

น.ส.สวรี ศรีโยวงค์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

94-2_001-scaled-172x230

น.ส.มานิตา วุฒิสาร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

46-2_001

น.ส.พิมพ์ชนก เสนานาม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

89-2_001

น.ส.กาญจนา เนื่องราชา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

13-2_001-scaled-172x230

น.ส.พิมพิลาลัย รักษ์โคตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

27-2_001

น.ส.ธันย์ชนก โพธิราช
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

80_001

นายไวทย์ทัพพ์ จิตรเจริญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

83-1

น.ส.กรรณิกา กุณรักษ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

117-2_001

นายพุทธิทรง บุญทวี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

2-1_001

น.ส.สินจัย มีแสง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

49-2_001

นายศุภชัย ยินไธสง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

14-2_001

นายสิทธิโชค อุปพงษ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

1141_001

นายธรรมรักษ์ เทศารินทร์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

55+

นายพันธกาล ยศอ่อน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ