กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายไพริน  เสียระหัง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ

15-2_001

น.ส.อรฤดี หอมสมบัติ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

472_001

นางมณีวรรณ  วิภาวิน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

16-1_001

นางจันทร์ทิพย์ อินธิกาย
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

2021.5.29_๒๑๐๕๒๙_7

น.ส.มณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าว
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

25-2_001

น.ส.สุปราณี  ภูมิมิตร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

119-2_001

น.ส.กนิษฐา สุพร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

87-1_001

นายศักดิ์ศรี พลเยี่ยม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

88-1_001

นายกีรติ  ไพรสณฑ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

81-1_001

นายบุญชู  บุตรทีจักร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

10-2_001

นายบุรินทร์  พินอูป
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

28

นางสาวศิริรัตน์  โยลัย
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

2021.5.29_๒๑๐๕๒๙_3

นายศิริพงษ์ ศรีรักษ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

2021.5.29_๒๑๐๕๒๙_2

น.ส.ทัศวัณย์ กงบุราณ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

2021.5.29_๒๑๐๕๒๙_8

นายสุขวิช  จิตรจักร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1