กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.นิรมล  เตชณัชถิรกุล
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ

109-1_001

นายสังคม  คนเพียร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

55_001

นางขวัญเรือน  กมลธรรม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3

17-2_001

น.ส.สุชญา  พรใส
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

111-2_001

น.ส.รุ่งทิพย์  สุระพร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

99-1_001

น.ส.รัตติกาล  การุญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

11-2_001

น.ส.จีรนันทร์ มังครัตน์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

37_001

น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์บุญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

เอ

นางสาวนุจรี กมลธรรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

24-2_001

น.ส.นิตยา  พิมพ์ศักดิ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ