ผู้บริหาร

นายปราโมทย์   คำเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิจิตร พรมกุล
รองผุู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นางจิราพร  ทัศมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายบันลือ พลพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางณหฤทัย สิทธิจักร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป