นักศึกษาฝึกประสบการ

00

น.ส.สุนันทา ไชยปัญหา
วิชาเอก นาฎศิลป์

00

น.ส.ณัฐธิดา สุวรรณไตร
วิชาเอก นาฎศิลป์

00

น.ส.นิรัชพร พรมวงศ์
วิชาเอก วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

00

น.ส.ณัฐชยา นามวงศ์
วิชาเอก วิทยาศาสตร์

55+

นายไกรษร สีบุญลาด
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

55+

นายเกรียงไกร อุปชัย
วิชาเอก วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

55+

นายธวัชชัย แสนสุด
วิชาเอก วิทยาศาสตร์