วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

          “โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบุคลากรมืออาชีพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

  1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโรงเรียนมาตรฐานสากล
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ
  4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
  5. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรมืออาชีพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์

  1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะของผุู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  3. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
  4. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ