รหัสนักเรียน
รหัสนักเรียน
ตัด 0 ข้างหน้าออกทั้ง Username และ Password